27 Σεπτεμβρίου 2008

Δικαιολογητικά για την Πρώτη εγγραφή Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών άνω των 10 ετών

α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.
γ) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.
δ) Πιστοποιητικό υγείας (ιατρική βεβαίωση), το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου το οποίο και είναι ενσωματωμένο στην πίσω σελίδα της αίτησης μεταβολών.
ε) Για την πρώτη εγγραφή, ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή του στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

στ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον κηδεμόνα του ανηλίκου.

Δικαιολογητικά για την Πρώτη εγγραφή Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών κάτω των 10 ετών
α) Αίτηση του σωματείου προς ΕΠΣΧ καταλλήλως συμπληρωμένη (ονοματεπώνυμο ποδοσφαιριστή και ημερομηνία γεννήσεως), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
β) Πιστοποιητικό γεννήσεως με φωτογραφία θεωρημένο για ταυτοπροσωπία
γ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή
δ) Πιστοποιητικό υγείας
(ιατρική βεβαίωση), το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του ασκούντα τη γονική μέριμνα ότι συναινεί στην έκδοση προσωρινού ειδικού δελτίου ποδοσφαιριστή (παραδίδεται από την Ακαδημία).
στ) Αντίτιμο ύψους 5 ευρώ

ζ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον κηδεμόνα του ανηλίκου.

Δικαιολογητικά για την Πρώτη εγγραφή ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών Υπηκόων Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
α) Έγγραφο της ομοσπονδίας της χώρας υπηκοότητας του ποδοσφαιριστή που να βεβαιώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της. Το έγγραφο το αιτείται η οικεία ΕΠΣ, μέσω ΕΠΟ, από την ξένη ομοσπονδία και μετά από αίτημα του σωματείου.
β) Αίτηση μεταβολών (στα αγγλικά) ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
γ) Φωτοαντίγραφο κάρτας μέλους κράτους Ε.Ε. που εκδίδει το Ελληνικό Κράτος επικυρωμένο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
δ) Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο από δικηγόρο ή επίσημο μεταφραστικό κέντρο.
ε) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.
στ) Πιστοποιητικό γέννησης της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική ή λατινική γλώσσα), από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα
ζ) Πιστοποιητικό υγείας (ιατρική βεβαίωση), το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου και είναι ενσωματωμένο στην πίσω σελίδα της αίτησης μεταβολών.
η) Για την πρώτη εγγραφή, ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή του στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, σε κάθε περίπτωση.
θ) Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει να εμφαίνετε στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή ή του φωτοαντιγράφου του διαβατηρίου.
ι) Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου, κάτω των δώδεκα (12) ετών, οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής.

ια) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστή (στα αγγλικά) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον κηδεμόνα του ανηλίκου.
 
Δικαιολογητικά για την Πρώτη εγγραφή Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών
α) Αίτηση μεταβολών (στα αγγλικά) ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.
γ) Πιστοποιητικό υγείας (ιατρική βεβαιώση), το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου και είναι ενσωματωμένο στην πίσω σελίδα της αίτησης μεταβολών.
δ) Για την πρώτη εγγραφή, ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή του στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, σε κάθε περίπτωση.
ε) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής.
στ) Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε., ή βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτική νομοθεσία και τουλάχιστον για ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με αυτές ημεδαπού όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις.
ζ) Πιστοποιητικό γεννήσεως της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική ή λατινική γλώσσα), από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα
η) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
θ) Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο
ι) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα.
ια) Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει να εμφαίνεται στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή ή του φωτοαντιγράφου του διαβατηρίου.
ιβ) Οι ποδοσφαιριστές κάτω των δώδεκα (12) ετών, οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής.
ιγ) Έγγραφο της ομοσπονδίας της χώρας υπηκοότητας του ποδοσφαιριστή που να βεβαιώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της. Το έγγραφο το αιτείται η οικεία ΕΠΣ, μέσω ΕΠΟ, από την ξένη ομοσπονδία και μετά από αίτημα του σωματείου.

ιδ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστή (στα αγγλικά) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον κηδεμόνα του ανηλίκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου